PoornaPrajna Samshodhana Mandiram

(Affiliated to Central Sanskrit University,
Ministry Of Education, New Delhi)

PPSM building inauguration

1988 by H.H. Vidyamanyatirtha Swamiji of Palimaru Mutt, H.H. Vishweshatirtha Swamiji of Pejavar Mutt, H.H. Vishwaprasannatirtha Swamiji (Jr), of Pejavar Mutt, Prof. N.R. Shetty - VC of BU.